Pagina's

vrijdag 27 november 2009

TECHNISCHE RUBRIEK, deel 1 : Ivoren Torens
Opsomming van achterhaalde technicaliteiten
uit meerdere bijbels van technische commissies


Vanaf   voorjaar  2010   gaat   een   nieuwe technische  rubriek  inzake   gouldamadines van   start.     Daarin   worden   tegen   het daglicht    gehouden,    een    reeks    van zogeheten   "technische   bepalingen"  zoals die   vandaag    -nog    steeds    op    zeer uitéénlopende en vaak  abstracte manieren- door een hele reeks technische commissies-gouldamadine via verschillende gould-standaarden worden opgelegd.

Tegelijk blijven vernauwende interpretaties vaststelbaar omtrent achterhaalde technicaliteiten en/of onbestaande technische definities van :

• Carotenoïde mannenkoppen (+ variabele pigmentladingen)
• Carotenoïde poppenkoppen (+ variabele pigmentladingen)
• Vraagprogramma's voor poppen met mannenkoppen
   (+ neveneffecten en gevolgen)

• Paarsborst mannenborsten
   (meervoudig pigmentbereik + kleurtonaliteiten)
• Paarsborst poppenborsten
   (enkelvoudig pigmentbereik +
    variabiliteit in phaeomelaninelading + kleurtonaliteiten)

• Buikbevederings –luteïne (optische effecten
   o.i.v. verschillende pigmentladingen)
• Kopbevederings- (epoxy)luteïne (optische effecten
   o.i.v. verschillende pigmentladingen)

• Chemische balans tussen luteïne en epoxy-luteïne
• Optische variaties van luteïne en epoxy-luteïne

• Mechanismen voor “optisch lila” (in mannelijke borsten)
• Mechanismen voor “optisch paars”                   ( “ “ )
• Mechanismen voor “optisch iriserend paars”     ( “ “ )

• Witborst (en meervouds-allelen, inclusief neveneffecten)
• Lilaborst (en meervouds-allelen, inclusief neveneffecten)
• Rozeborst (en meervouds-allelen, inclusief neveneffecten)

• Witborst-vlekkerigheid - eumelanine gelinkt
• Witborst-vlekkerigheid - phaeomelanine gelinkt
• Lilaborst-phenotypes en destabiliserende factoren
• Rozeborst-phenotypes en destabiliserende factoren

• Pastel (effecten op paarsborst in enkelfactorige phenotypes)
• Pastel (in destabiliserende dubbelfactoren + neveneffecten)
• Hyperactieve pastelwerking in paarsborst-phenotypes
• Interactieve eumelanine-reductie tussen pastel en witborst
• Benamingen, zowel naar phenotype als genotype + gevolgen
• 3 naamgevingen voor éénzelfde factor + gevolgen
• European Pastel & Dilute

• Het actuele “blauw” met luteïne-residu’s
• Het onbestaande "echte" blauw zonder luteïne-residu’s

• Verstoorde tyrosinase-fase met afwijkend rugkleurbeeld
• Bruin rug-eumelanine met ontbrekende oxidatie-trap
• Afwijkende kleurbeelden tot op vandaag onbesproken
     S T A N D A A R D    &    S T A N D A A R D   =    T W E E

   DENK    VERVOLGENS     AAN     ALLE    ANDERE    NORMEN      VANDAAG  NET  ZOVEEL   TECHNISCHE  STANDAARDEN       ALS        ER        TECHNISCHE       COMMISSIES        ZIJN

Situering van de problematiek
Vandaag zijn er -alleen al binnen Europa- net zoveel geheel verschillende standaarden voor gouldamadines als er technische commissies voor gouldamadines zijn. Dat zijn er nogal wat. Zonder enig onderling overleg. Met telkens verschillende uitkomsten en waarheidsbepalingen. Voor één en dezelfde vogel. Frappant is dat tegelijk in elke en iedere gouldstandaard technische correctheid wordt opgeëist. Door elke en iedere van de vele commissies. Tegelijk blijven ook vandaag "technische onduidelijkheden" overtrokken met een waas van geheimzinnigheid en mysterie. Tegelijk blijft daar tevens in groeiende mate de vaststelling van standaarden en vraagprogramma's die met ongerijmde abstracties en uiteenlopende terminologiëen de interactie en communicatie binnen de gouldliefhebberij belasten. Wie wordt dààr beter van ?

Keurders en hun richtlijnen
Het is een publiek geheim : Vooral in de lage landen werken exotenkeurders doorgaans met een zeer hoge graad van praktische deskundigheid. Echter steeds binnen het kader dat voor hen is uitgezet. Want keurders zijn er nu éénmaal toe gehouden om te werken op basis van de hen opgelegde standaard-richtlijnen. Die richtlijnen worden vandaag opgesteld door tal van technische commissies-gouldamadine van wie in de eerste plaats opperste technische expertise moet kunnen verwacht. Hoe uitéénlopend hun standaardformuleringen en richtlijnen voor één en dezelfde vogel in praktijk nog steeds blijken te zijn. Keurders voeren enkel de specificaties van de regelgeving uit, niet zelden tegen beter weten in.

Technische commissies en hun verantwoordelijkheid
Per slot van rekening dragen leden van technische commissies persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid voor wat zij als regelgeving aan keurders opleggen. Daarom kan enkel het "zwaarste toegangsexamen" voor kandidaat-commissieleden volstaan. Want van technische regelgeving-makers die gaan bepalen hoe anderen moeten werken, wordt -in de allereerste plaats- wel degelijk de allerhoogste technische bekwaamheid en expertise van allemaal verwacht. Tegelijkertijd moet van de talloze regelgeving-makers tevens de grootst mogelijke vooruitkijkende wijsheid kunnen worden vermoed; vooruitkijkende wijsheid die anticipeert in alle mogelijk denkbare richtingen. Vooruitkijkende wijsheid die tegelijk anticipeert naar alle mogelijke medespelers op het veld. Het veld dat vandaag aanzienlijk groter is dan hun eigen achtertuin. Daarbij dag aan dag in versnellende mate groter wordt dankzij expansieve effecten via internet-communicatie. Van de talloze regelgeving-makers wordt een vooruitkijkende wijsheid verwacht die niet enkel streeft naar absolute technische correctheid. Maar tegelijk ook altijd streeft naar de grootst mogelijke internationale begrijpbaarheid door éénvormigheid. Eénvormigheid in codering, normering, technische terminologie en taalgebruik. Tussen alle betrokken medespelers. In alle richtingen. Opdat elk van de betrokken spelers elkaar naar woordgebruik altijd kunnen verstaan. Ook daar blijft vandaag de vaststelling dat zoiets geenszins het geval is. In een wereld die vandaag "steeds sneller, steeds groter" wordt, ligt nochtans precies in die internationale begrijpbaarheid / bruikbaarheid, de sleutel waar de liefhebberij beter en sterker van moet worden. In een tijdsbeeld waar vogelliefhebberij en beleving zuchtend gebukt gaan onder allerhande crisis-effecten, is precies die nood nog eens zo groot.

Steeds sneller evoluerende wereld
In deze context draagt elke bond van elk land zijn eigen verantwoordelijkheid. Vandaag zijn er landen die op dit vlak reeds deelse inspanningen hebben geleverd. Sommige weliswaar klein, andere iets minder klein. Waarbij van elke betrokken partij vermoed wordt te presteren naar eigen potentieel en mogelijkheden. Op dit vlak blijft één van de allerbelangrijkste spelers in een snel verschuivend internationaal scenario echter roemloos achter. Terwijl het precies de Nederlandse gouldliefhebberij is die zonder twijfel het grootste potentieel in zich draagt, staat uitgerekend de Nederlandse standaard vandaag nog steeds bol van dubbele tot drievoudige naamgevingen, plastische verwijzingen en andere gehanteerde abstracties. Die daarenboven elke internationale begrijpbaarheid van technische jargontaal onmogelijk maken. Waardoor de Nederlandse gouldliefhebberij internationaal steeds verder geïsoleerd dreigt te raken. Lokale verstarring binnen een snel evoluerend internationaal gegeven draagt altijd enorme consequenties in zich. Zo is binnen de vogelliefhebberij voorheen al vaker gebleken. Ondertussen worden in een snel evoluerende wereld de nadelen voor de Nederlandse gouldliefhebber in toenemende mate zichtbaar. Nadelen die een liefhebberij zuchtend onder allerlei crisis-effecten best kan missen. Bovendien : alle nadelen voor één van 's werelds belangrijkste spelers op dit vlak zullen op korte termijn tevens afspiegelen op de rest van de liefhebberij in Europa. Vervolgens met een voorspelbaar boomerang-effect terugkerend naar afzender(s). Een vicieuze cirkel.

Concluderende vaststelling
Tot  nader  order  blijft de vaststelling van aangehouden  verstarring   tussen vrijwel   alle    Europese   technische commissies-gouldamadine, elk van hen teruggetrokken in hun eigen ivoren toren. Hetgeen vandaag nog steeds doorlopend bevestigd wordt door plaatselijke waarnemers in de onderscheiden landen.
Vandaag  zijn  er   -alleen  al  binnen Europa- net zoveel geheel verschillende standaarden voor gouldamadines als er technische commissies voor gould-amadines zijn.    Dat zijn er nogal wat. Met   telkens   onderling   afwijkende terminologiëen. Met bovendien zo vaak mensen die mekaars taalgebruik niet machtig zijn, landstaal zowel als technische jargontaal. Met vervolgens telkens verschillende uitkomsten en waarheidsbepalingen. Voor één en dezelfde vogel. Derhalve blijft als eerste vraag :
Wie wordt dààr beter van ?

Tot 31 januari 2010 opmerkingen en suggesties inzake huidige standaardnormeringen en aanverwante technische onderwerpen, naar naturalgould@mail.beTekst : Ivan Lievens
Tekstbewerking : Lester Lievens
lievens[.]lester[AT]gmail[.]com